Meditácie

Pokoj, vhľad, všímavosť, sloboda, rast, spojenie s Bytím.

Meditácia je najprirodzenejší a najzdravší stav, v ktorom fyzické telo spúšťa samo-regeneračné procesy. Pravidelná meditácia zvyšuje odolnosť psychiky na stres, ozdravuje telo, pomáha vidieť udalosti života z nadhľadu, lieči traumy, harmonizuje a prináša pozitívnejšie videnie sveta. Na stretnutí sa osvojíte základy klasickej meditácie - poloha tela, dýchanie, stavy mysle, vízie a realita, aktívna a pasívna meditácia, meditácia v pohybe a iné. Vhodné pre začiatočníkov aj pokročilých..

Vychádzajú z budhizmu, prebiehajú v tichu:

Vipassana

Meditujúci jasne porozumie tomu, čo je meditáciou pokoja (samatha) a vhľadu (vipassana). Vipassaná sa pokladá za základné, číre, pôvodné Budhovo učenie. Budhistická prax vedie k vhľadu do 4 ušľachtilých právd, ktoré môžu byť realizované len praxou ušľachtilej 8-člennej cesty. Vipassana môže byť kultivovaná praktikami ako kontemplácia, pozorovanie telesných vnemov, introspekcia (vhľad), kontemplácia smrti a rozkladu tela, analytická meditácia. Nibbana môže byť dosiahnutá len po postupnom rozlíšení všetkých "vipassana vhľadov", keď je dôsledne nasledovaná 8-členná ušľachtilá cesta. Toto je procesom rozvoja, v ktorom sú rozlišované rozličné Vipassana vhľady a konečné prebudenie môže prísť náhle. Nápomocná je všímavosť (mindfulness), postupne aplikovaná do všetkých oblastí života (teda voľne pokračujúc napr. ako "meditácia v pohybe").

Zen

Zen = meditácia, živá bdelosť v prítomnosti bez posudzovania, kritizovania, premýšľania, povyšovania sa. Otvárame sa spojeniu do Celku a prúdu / plynutia Života, kde prestáva existovať čas. V zene nejde o dosahovanie cieľa, osvietenie nie je podstatné. Slová "konanie nezasahovaním" či "nezámerné konanie" (čínsky "wu-wei") sú pri pokuse opísať podstatu zenového prístupu vhodnejšie. Dôraz praxe je silno kladený na prítomnosť ako takú. Typickou metódou zen-budhizmu je meditácia bez formy, v ktorej sa dospieva k zážitku jednoty s bytím. Ďalšou metódou je konfrontácia s otázkou v intenciách racionality neriešiteľnou (tzv. "koán") a ktorej riešenie je možné len pri opustení doterajšieho spôsobu nazerania a po prekročení "silnej mysle" / ega / 3. stupňa vedomia. Spejeme k tomu vidieť veci také, aké naozaj sú, rozpoznať iluzórnosť. Správna funkcia v danej situácii (to, ako konáme v našej momentálnej realite) je odraz aktuálneho vedomia človeka.

Riadené meditácie - sprevádzané slovom:

"SATIROVSKÉ": psychoterapeutka Virginia Satirová je označovaná za matku rodinnej terapie. Ľudia by sa podľa nej mali usilovať o svoje sny bez ohľadu na to, či sú uskutočniteľné, alebo nie. Pri svojej práci používala aj meditácie (v zmysle vhľady - rozjímania na určitú tému) a pomáhala ľudom pri zmene ich života prostredníctvom techník ako hlboké dýchanie, alebo vizualizácia. Poukázala na to, ako pocity nízkeho sebahodnotenia súvisia s rôznymi spôsobmi komunikácie ako napr. obviňovanie, alebo intelektualizácia - Teda viedla z detského vnímania seba k dospelému - zrelému. Meditácie touto cestou prichádzajúce sú na rôzne témy: Ocenenia, Dobrota, Buď spolutvorcom seba, Spojenie s telom, Zázrak stvorenia, Kaleidoskop, Klávesnica pocitov, Kontakt s malým dieťaťom v nás, Ocenenie seba, Spojenie, Kongruencia, Ja som Ja, Sebaúcta, Váš detektívny klobúk, Ukotvenie zmien, Hranice

"ČAKROVÉ": jednotlivých 7 hlavných energetických centier (alebo iba niektoré - podľa aktuálnosti stavu) sa harmonizuje pomocou práce predovšetkým s mentálnym telom: zapája sa vizualizácia čakier a verbalizujú sa afirmáciami. Dôležitý je aj dych. Sila meditácie je zosilnená "dvojitým zámerom": klienta + terapeuta súčinne. Práca môže byť prevedená v kohokoľvek prospech, kto vedome dá k tomu súhlas - teda napr. aj pre 3. osobu, ktorá nemôže byť práve fyzicky prítomná.