Prístup
Viem kto som a viem, ako chcem veci robiť. A prajem si stretnúť Vaše autentické Ja. Oslovujem tú časť Vášho Ja, ktorá už vie a pozná pravdu, akonáhle ju počuje / vníma v poli. Hm, možno to nebude ľahké. A možno..?

Ako pracujem? Predovšetkým, snažím sa VNÍMAVO :-) Záleží mi na tom vytvoriť zakaždým PRÍJEMNÝ PRIATEĽSKÝ PRIESTOR plný zdieľnosti a otvorenosti pre umožnenie voľného toku liečivej energie. VÍTAM všetko, čo prichádza, pretože viem, že všetko má na stretnutí a v procese svoj význam a miesto. Ponáram sa do hĺbok, kam si až SPOLU DOVOLÍME ísť. REŠPEKTUJEM možné hranice - udávam tomu celému taký rámec, ktorý je pre všetky zúčastnené strany BEZPEČNÝ a PRIJATEĽNÝ. (..A tento pevný zámer vyjadrenia plnej ÚCTY k zachovaniu adekvátnosti v danej situácii dodržiavam.) Snažím sa o OBOJSTRANNÚ SPOKOJNOSŤ - vnímam ju v procese ako dôležitú: robím všetko, čo viem pre to, aby som mohla poskytnúť TIE NAJLEPŠIE SLUŽBY. Pred stretnutím sa vždy pripravujem štandardne (telesne, duševne), alebo - keď mám informácie - aj INDIVIDUÁLNE a konkrétne. Po stretnutí vždy ČISTÍM energie (priestoru, seba). Samozrejmosťou je NA MIERU ŠITÝ, POZITÍVNY A CELOSTNÝ PRÍSTUP - zdôrazním zvlášť to posledne menované: Chápem človeka ako psycho - somatickú entitu, teda jeho fyzická a psychická stránka sú v tejto realite nerozlučiteľné, ako spojené nadoby, alebo inak: TELO A DUŠA tvoria spolu jedinečnú funkčnú jednotku.
Ako hore, tak i dole
Ako hore, tak i dole

O tom, že telo a duša spolu súvisia, dnes už nepochybuje asi snáď nikto: vypozorovala som, že čo sa deje v našom tele, sa odráža v našej duši a opačne to platí tiež. Meravosť a napätie organizmu znižuje ENERGIU, životnú silu, respektíve blokuje voľné jej prúdenie, čo sa môže prejaviť napríklad aj rôznymi typmi bolestí.. Opíšem príznačný (žiaľ dnes častý) jav a jeho vývoj: Stres (stresormi môžu byť napr. prokrastinácia, citové konflikty, nepredvída(teľ)né okolnosti..), ktorému sme často vystavení, nám môžu - pokiaľ to dovolíme - spôsobiť napr. chronické napätie svalov. To vzápätí pôsobí zákonite na človeka celkovo negatívne. Stuhnutie svalov blokuje o.i. i pohyb. Naše telo si postupne zapamätá, čo sa mu v priebehu rokov stalo - zdravotný stav a choroby sú odrazom priebehu spôsobu života. Existuje však riešenie: PRÁCA S VEDOMÍM - POZORNOSŤ ! Žitie tu a teraz, V PRÍTOMNOSTI.. a najjednoduchšie sa to deje práve cez smerovanie pozornosti k svojmu telu. Na stretnutí spoločne rozvíjame VNÍMANIE tela a mysle. Keď OBJAVÍME vlastné telo a v pravde jeho posolstvo pre nás, znamená to, že sa ZMIERIME, prijmeme všetko tak, ako práve je, DOVOLÍME tomu tak byť, nebojujeme s tým v mysli, VŠÍMAME si potreby tela, eliminujeme faktory, ktoré jeho energiu blokujú a takto POSTUPNE - UVEDOMUJEME si JEDNOTU tela a duše. Vyšší a konečný cieľ všetkých terapií (v mojom vnímaní) je (znovu)získanie alebo skôr ZNOVUOBJAVENIE jednoty tela a duše, teda HARMONIZOVANIE  jednotlivých tiel človeka (fyzické, emočné, mentálne, spirituálne). Terapie "ATaDuša" sú určené pre tých, ktorí by vďaka dotykovej terapii chceli objaviť svoju "telesnú podstatu", to jest žiť tu a teraz a vedome. Tento termín sa netýka len telesnej identity, ale aj jednoty rozumu, duše, pocitov, predstavivosti.. Pri cvičeniach (telesných, energetických, dychových, meditačných..) sprevádzam skôr ako inštruktor - vysvetlím správnu techniku, predvediem, supervizujem a prácu (premenu) samotnú už musí človek vykonať sám, skrz svoje Vedomie a svoje Telo. Skrze telo ako Bránu,

POZÝVAM VÁS NA CESTU K SEBE SAMÉMU / SAMEJ, volám späť do Jednoty. 

Ponúkam Vám, pre Vás:

- zážitok (Intenzívnejšie prežívanie okamihu, alebo umocnenie okamihu)

- oslavu (Vašej jedinečnosti, prítomnej chvíle, života, pravdy)

- liečenie (kde Vy sám / sama sa harmonizujete, stávate celistvým)

- relaxáciu (konečne! - hlboké uvoľnenie sa a od/pustenie..)

- posilnenie (Vaších cností a zámeru žiť v súlade s Vaším "Vyšším Ja")

V prípade, že tak cítite a máte skutočný zámer pracovať na sebe, neváhajte ma prosím kontaktovať. S veľkou radosťou slúžim (po vyjasnení spolupráce) - tým, ktorí sú na to pripravení.


Andrea Tkáčová


PS: Milí potenciálni poberatelia mojich služieb,

keďže sme ako ľudia rôzni (v zmysle, že môžeme rôzne vnímať veci), pre všetkých z nás by som tu chcela zdieľať určité pravidlá kruhu (z inšpirácie Tinky Kuchárekovej - vďaka), ktoré bežne používam pri sprevádzaní a ktoré ozaj krásne fungujú pre život kdekoľvek.. (pretože energia prúdi voľne a otvára sa vtedy, ak sa cíti bezpečne - nelimitovaná a k tomu, aby to tak bolo, potrebujeme toto):

1. Pravidlo neposudzovania. Všetko je dobré tak, ako to práve je. Ak niekto spustí vo vás emócie, je treba sa pozrieť, prečo. Väčšinou to nie je toho druhého.

2. Pravidlo nehodnotenia. Nič nie je dobré, zlé, lepšie, horšie. Všetko iba JE.

3. Pravidlo láskavosti. Väčšinou aplikujeme na druhých, avšak to isté platí pre seba samého. Sme láskaví i sami k sebe. Nekritizujeme sa. neznižujeme sa, nehovoríme o sebe škaredo.

4. Nikto nepotrebuje zachraňovať. Ak niekto vyslovene žiada o pomoc alebo radu, rada pomôžem/e, poradím/e, apod. (Pokiaľ niekto o nič nežiada, netreba mu brať vlastné sily nevyžiadanými radami).

5. Máme úctu a rešpekt - sami k sebe i k ľuďom, čo zdieľajú. To znamená, že nikto nie je vyššie ani nižšie. Všetci SME.

6. Posilnenie, podpora. Na ceste Životom, v Jednote a Láske..

7.  Držanie priestoru = sme plne prítomní v tom, čo sa deje. Ak niekto plače, sme v tom s ním. Nič nerobíme, o nič sa nesnažíme, nikoho nezachraňujeme. Necháme veci, nech sa dejú. Je to schopnosť každej ženy, resp. ženskej energie, "yin", ktorá prevažuje u žien. Byť so svojím dieťaťom, keď plače. Byť so svojou sestrou, keď ju niekto opustil. Byť so svojím mužom, keď sa cíti slabý. Byť s babkou, keď zomiera. A podobne.

8. Pravidlo prijímania. Nekritizujeme, nehodnotíme, neposudzujeme. Prijímame každého takého, aký je práve v tejto chvíli, so všetkým, čo v tejto chvíli vie dať, cíti, robí atď. Dokonca nasilu bez vyžiadania samozrejme ani nemeníme, neliečime a tak :-) A prečo to všetko? Pretože v PRIJATÍ sa dejú zázraky. Nie v nátlaku, nie v chcení, nie vo vyžadovaní, nie v pocite "si horší a mal by si sa zmeniť"...

9. Dostaneš toľko, koľko dáš, alebo koľko si ochotný prijať.

10. Pravidlo načúvania. Buďte pripravení pustiť všetko, čoho ste sa doteraz držali. Načúvajte bez predsudkov, bez očakávania, ako čistý nepopísaný list papiera.

Uvedomujem si, že je to asi iné fungovanie, než na aké ste možno zvyknutí. Napríklad už len taký internet je plný aj kritizovania, hodnotenia, a akože vlastných názorov, ktoré sú však pasívne agresívne. (Je to bežný spôsob fungovania v dnes ešte stále jednostrannej - a síce patriarchálnej spoločnosti, ktorá si nie je poväčšine vedomá toho, čo sa naozaj deje.) Mnohí ľudia, napríklad ženy, ktoré chodievajú na ženské kruhy, si postupne zvyknú na takéto prijímajúce prostredie a - vďaka za to - neskôr ho vedia preniesť aj do svojich bežných životov - a menia tým jemne a láskavo svoje prostredie, harmonizujú všetkých okolo seba - iba tým, že sú. 

...POĎME TO ROBIŤ SPOLU  <3