Prístup
Viem kto som a viem, ako chcem veci robiť. A prajem si stretnúť Vaše autentické Ja. Oslovujem tú časť Vášho Ja, ktorá už vie a pozná pravdu, akonáhle ju počuje / vníma v poli. Hm, možno to nebude ľahké. A možno..?

Ako pracujem? Predovšetkým, snažím sa VNÍMAVO :-) Záleží mi na tom vytvoriť zakaždým PRÍJEMNÝ PRIATEĽSKÝ PRIESTOR plný zdieľnosti a otvorenosti pre umožnenie voľného toku liečivej energie. VÍTAM všetko, čo prichádza, pretože viem, že všetko má na stretnutí a v procese svoj význam a miesto. Ponáram sa do hĺbok, kam si až SPOLU DOVOLÍME ísť. REŠPEKTUJEM možné hranice - udávam tomu celému taký rámec, ktorý je pre všetky zúčastnené strany BEZPEČNÝ a PRIJATEĽNÝ. (..A tento pevný zámer vyjadrenia plnej ÚCTY k zachovaniu adekvátnosti v danej situácii dodržiavam.) Všetky služby prebiehajú tak, že je prijímajúci oblečený vo svojom pohodlnom dlhom oblečení - ideálne z prírodného materiálu. Snažím sa o OBOJSTRANNÚ SPOKOJNOSŤ - vnímam ju v procese ako dôležitú: robím všetko, čo viem pre to, aby som mohla poskytnúť TIE NAJLEPŠIE SLUŽBY. Pred stretnutím sa vždy pripravujem štandardne (telesne, duševne), alebo - keď mám informácie - aj INDIVIDUÁLNE a konkrétne. Po stretnutí vždy ČISTÍM energie (priestoru, seba). Samozrejmosťou je NA MIERU ŠITÝ, POZITÍVNY A CELOSTNÝ PRÍSTUP - zdôrazním zvlášť to posledne menované: Chápem človeka ako psycho - somatickú entitu, teda jeho fyzická a psychická stránka sú v tejto realite nerozlučitelľné, ako spojené nadoby, alebo inak: TELO A DUŠA tvoria (jedine) spolu funkčnú jednotku.
Ako hore, tak i dole
Ako hore, tak i dole

O tom, že telo a duša spolu súvisia, dnes už nepochybuje asi snáď už nikto: vypozorovala som, že čo sa deje v našom tele, sa odráža v našej duši a opačne to platí tiež. Meravosť a napätie organizmu znižuje ENERGIU, životnú silu. Opíšem príznačný (žiaľ dnes častý) jav a jeho vývoj: Stres (stresormi môžu byť napr. prokrastinácia, citové konflikty, nepredvída(teľ)né okolnosti..), ktorému sme často vystavení, nám môžu - pokiaľ to dovolíme - spôsobiť napr. chronické napätie svalov. To vzápätí pôsobí zákonite na človeka celkovo negatívne. Stuhnutie svalov blokuje o.i. i pohyb. Naše telo si postupne zapamätá, čo sa mu v priebehu rokov stalo - zdravotný stav a choroby sú odrazom priebehu spôsobu života. Existuje však riešenie: PRÁCA S VEDOMÍM - POZORNOSŤ ! Žitie tu a teraz, V PRÍTOMNOSTI.. a najjednoduchšie sa to deje práve cez smerovanie pozornosti k svojmu telu. Na stretnutí spoločne rozvíjame VNÍMANIE tela a mysle. Keď OBJAVÍME vlastné telo a v pravde jeho jeho posoltvo pre nás, znamená to, že sa ZMIERIME, prijmeme všetko tak, ako práve je, DOVOLÍME tomu tak byť, nebojujeme s tým v mysli, VŠÍMAME si potreby tela, eliminujeme faktory, ktoré jeho energiu blokujú a takto POSTUPNE - UVEDOMUJEME si JEDNOTU tela a duše. Vyšší a konečný cieľ terapií a masáží - ako to vnímam ja - je (znovu)získanie alebo skôr ZNOVUOBJAVENIE jednoty tela a duše, teda HARMONIZOVANIE  jednotlivých tiel človeka (fyzické, emočné, mentálne, spirituálne). Terapie "ATaDuša" sú určené pre tých, ktorí by vďaka dotykovej terapii chceli objaviť svoju "telesnú podstatu". Tento termín sa netýka len telesnej identity, ale aj jednoty rozumu, duše, pocitov, predstavivosti.. Pri cvičeniach (telesných, energetických, dychových, meditačných..) sprevádzam skôr ako inštruktor - vysvetlím správnu techniku, predvediem, supervizujem a prácu (premenu) samotnú už musí človek vykonať sám, skrz svoje Vedomie a svoje Telo. Skrze telo ako Bránu,

POZÝVAM VÁS NA CESTU K SEBE SAMÉMU / SAMEJ, volám späť do Jednoty. 

Ponúkam Vám, pre Vás:

- zážitok (Intenzívnejšie prežívanie okamihu, alebo umocnenie okamihu)

- oslavu (Vašej jedinečnosti, prítomnej chvíle, života, pravdy)

- liečenie (Vy sám / sama sa harmonizujete, stávate celistvým)

V prípade, že tak cítite a máte skutočný zámer pracovať na sebe, neváhajte ma prosím kontaktovať. Rada slúžim (po vyjasnení spolupráce) tým, ktorí sú na to pripravení.


Andrea Tkáčová